Regulament de participare la cursuri

1. Pentru a accesa  programele de formare sau de specializare, candidații au obligația de a încheia contracte de formare profesională, anexând următoarele documente (în copie):

a) Dosar cu șină;

b) Certificat de naștere ;

c) Carte de identitate;

d) Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

e) Diplomă  (ultimul act de studiu absolvit).

2. Titanis contactează participanții admiși la programul de formare și îi informează asupra datei, orei, locului de desfășurare a cursului, a orarului de curs și asupra datei de organizare a examenului de absolvire.

3. Pe perioada școlarizării, participanții acestui program au următoarele obligații:

a) să frecventeze programul de formare profesională ,pe întreaga perioadă;

b) înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate din durata  totală a  programului, conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susține examenul de absolvire;

c) cursanții poartă întreaga răspundere pentru propria pregătire;

d) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele, potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

e) să păstreze ordinea, curațenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională.

f) să achite taxele de școlarizare în cuantumul și la termenele stabilite.

4. Pe perioada școlarizării furnizorul de formare se obligă:

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale, să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării  activității de formare profesională.

– să asigure finalizarea procesului de formare profesională și sustinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică.

– să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

5. Evaluarea participanților se efectuează pe întreg procesul formativ prin teste orale, scrise, probe practice, teste docimologice.

a. Participanții au obligația de a susține testele de evaluare din cadrul tuturor  modulelor/disciplinelor de pregătire. Nesusținerea sau nepromovarea acestora duce la imposibilitatea incheierii situației școlare și pierderea dreptului beneficiarului de a susține examenului de absolvire.

6. Participanții au obligația  completării documentelor de evaluare a  programului de formare la solicitarea furnizorului de formare.

7. Examenul de absolvire reprezintă evaluarea finală a participanților la programul de formare, ce constă într-o probă scrisă și proba practică/orală (după caz).

a) Examenul de absolvire se susține în prezența unei comisii de examinare în care : 2/3 sunt specialiști din afara TITANIS și 1/3 reprezintă furnizorul de formare profesională.

b) la examenul de absolvire pot asista ca observatori și reprezentanți ai agenților economici.

8. Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.

a) Pentru fiecare probă, notarea se face independent de cei doi membri ai comisiei de examinare, cu excepția președintelui. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate.

b) Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 ( cinci ).

c) Proba orală se susține în fața comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce conțin  subiecte din tematica prevazută în programa de pregătire.

d) Nota minimă de promovare la proba orală este 5 (cinci).

e) Nota de la proba orală nu poate fi contestată.

f) Nota minimă de promovare la proba practică este 6 (șase).

g) Nota de la proba practică nu poate fi contestată.

9. După încheierea examenului de absolvire se comunică notele finale obținute la fiecare probă, media finală și rezultatul final, respectiv promovat sau nepromovat.

a) certificatul de Absolvire insoțit de anexa , se eliberează sub semnatură, titularului, pe baza actului de identitate de către TITANIS.

b) în situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat.