Facilităţi oferite agenţilor economici

 

a. Articolul 48

Formarea profesională a propriilor angajaţi este una dintre măsurile importante de prevenire a şomajului şi a consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor persoanelor încadrate în muncă.

Conform art.481 din legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă,  angajatorii care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate cu furnizorii de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională, organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesională pentru care s-a acordat suma, cel puţin 1 an de la data acordării subvenţiei. În cazul în care nu este respectată această prevedere a legii 76/2002, angajatorii sunt obligaţi să restituie în totalitate subvenţia acordată, plus dobânda aferentă şi nu mai pot beneficia de această facilitate pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă.

Suma se acorda angajatorilor în urma selectării acestora de către AJOFM.

Selecţia se organizează pentru angajatorii care au încheiat contracte cu furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi pentru cei care au finalizat programul de formare profesională din anul în curs.

Selecţia angajatorilor se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie.

Criteriile administrative sunt următoarele:

a) respectarea termenului limită de înscriere în vederea participării la selecţie

b) existenţă completă şi corectă a documentaţiei necesare participării la selecţie.

Sunt eligibili angajatorii care nu se află în una dintre următoarele situaţii:

– sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale sunt suspendate

– înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate

– furnizează informaţii false în documentele prezentate

– au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un contract ori convenţie, în măsura în care agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens

– au încetat raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programe de formare profesională pentru care au mai beneficiat de acordarea sumei prevăzute de lege anterior termenului de 3 ani prevăzut de lege, din motivele prevăzute la art. 83 alin.(2) lit.a) şi b) din lege.

Sunt eligibile programele de formare profesională care sunt cuprinse în planul anual de formare profesională al angajatorului.

Criteriile de selecţie sunt destinate evaluării programelor de formare profesională şi selecţiei angajatorilor.

Programele de formare profesională sunt evaluate în baza unei note de fundamentare depuse de angajator, în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

a) importanţa pentru angajator a derulării programului de formare profesională

b) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorită schimbării domeniului de activitate sau a tehnologiei

c)nevoia de calificare a forţei de muncă  a angajatorului, datorită dezvoltării activităţii prin crearea nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului din alte motive

d)ridicarea performanţelor resurselor umane

e)categoriile profesionale din rândul salariaţilor angajatorului cărora li se adresează programul de formare profesională

f)costul derulării programului de formare profesională.

Actele necesare angajatorului pentru a beneficia de prevederile art. 48:

a)cerere prin care se solicită acordarea subvenţiei pentru servicii de formare profesională

b)planul anual de formare profesională pentru anul în curs

c)programul de formare profesională pentru care angajatorul solicită acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională

d)declaraţie, pe propria răspundere, că nu se află în nici una dintre situaţiile care nu îi dau dreptul de a se prezenta la selecţie

e)cazier fiscal

f)certificat eliberat de instituţia competentă, care să ateste că nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate

g)contractul cu furnizorul de servicii de formare profesională, care evidenţiază contravaloarea serviciilor care urmează a fi prestate de furnizor la solicitarea angajatorului.

 

Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi examinate şi evaluate de comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, cu ocazia fiecărei selecţii, prin dispoziţie a directorului executiv.

b. Articolul 84

Formarea profesională a absolvenţilor angajaţi prin convenţii art.80 din Legea nr.76/2002, modificată şi completată.

Angajatorii pot cere subvenţionarea pentru formarea profesională a absolvenţilor de învăţământ pe care i-au  încadrat în baza art. 80 din Legea 76/2002, modificată.

În perioada celor 3 ani în care angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, conform art. 84 din legea 76/2002.

Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională a absolvenţilor vor fi suportate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai la cererea angajatorilor.

Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii, vor încheia un act adiţional la convenţia încheiată cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă.

În baza acestui act adiţional, angajatorii vor solicita agenţiei  suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.

Pentru a beneficia de această facilitate angajatorii vor depune, la CFPA Sibiu, următoarele:

1. Cerere decontare cheltuieli de şcolarizare

2. Documentele prevăzute la art.58 din HG 174/ 2002, actualizată, respectiv:

– tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire/calificare, conform anexei 18

– copie după certificatele de absolvire/calificare

– devizul cheltuielilor pe cursant

3. Alte documente justificative:

-copie convenţie în baza căruia a fost încadrat absolventul/absolvenţii

-actul adiţional la convenţia încheiată cu AJOFM Sibiu, original, conform art. 57, alin (2) din HG 174/2002, actualizată (anexa 17),

-copie contract încheiat cu furnizorul de formare profesională,

-copie după autorizaţia furnizorului de formare, emisă de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, care atestă că poate organiza cursurile solicitate de agentul economic.

Cheltuielile de şcolarizare nu vor fi decontate în cazul în care, una dintre persoanele beneficiare de cursuri de formare profesională, nu mai este angajat al firmei, la data absolvirii cursurilor.